İLETİŞİMTelefon:


0 312 490 91 41

0 312 490 91 99

Adres:

İlkbahar Mah. 596 Sokak 31/A 06550 Çankaya/ANKARA

E-Mail Adresimiz:


iletisim@minikkasik.com